Річні Загальні збори акціонерів

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІ’ЛАЙФ»

(КОД ЄДРПОУ 31623500)

 

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ДІ’ЛАЙФ» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 31623500, місцезнаходження: 03035, м. Київ, проспект Валерія Лобановського, будинок 82, повідомляє, що Наглядовою радою Товариства (протокол засідання № 3 від 20.03.2019р.) прийнято Рішення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів Річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться  29 квітня 2019 року об 11 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вулиця Академіка Лебедєва, будинок 1, корпус 7, приміщення 175.

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповноважених осіб) відбудеться за місцем проведення Загальних Зборів акціонерів в день їх проведення з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24 год. 00 хв. 25 квітня 2019 року, за три робочих дні до дня проведення зборів.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного, разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування):

 1. Про обрання голови та членів лічильної комісії.

Проект рішення з питання № 1 проекту порядку денного:

 • Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії — Іващенко Дмитро Сергійович;

Член Лічильної комісії — Коломієць Валентин Костянтинович.

 1. Про обрання головуючого та секретаря Річних Загальних Зборів.

Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного:

2.1. Обрати Головуючим Річних Загальних Зборів Іващенко Анастасія Сергіївну.

2.2. Обрати секретарем Річних Загальних Зборів Штафінського Андрія Михайловича.

 1. Про затвердження регламенту, порядку проведення Річних Загальних Зборів та порядку голосування.

Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:

3.1. Затвердити наступний регламент, порядок проведення Річних Загальних Зборів та порядок голосування:

– доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.;

–          виступи у порядку обговорення питання – до 10 хв.;

–          відповіді на запитання – 3 хв.;

–          пропозиції, зауваження, особливі думки та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю Зборів;

–          голова Зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент Зборів або виступає не за сутністю питання порядку денного;

–          голосування проводиться у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства»  виключно  з  використанням бюлетенів для голосування;

–          акціонер (його представник) має право покинути збори до їх закінчення;

– голосування проводиться за принципом «одна акція – один голос».

 1. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:

 • Затвердити Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2018 році.
 1. Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:

 • Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2018 році.
 1. Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:

 • Затвердити Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2018 році.
 1. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2018 році.

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:

 • Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2018 році.
 1. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2018 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

 Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного:

 • Направити нерозподілений прибуток Товариства за 2018 рік на формування резервного капіталу. Дивіденди за підсумками 2018 року не нараховувати та не сплачувати.
 1. Попереднє схвалення значних правочинів, за якими ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Проект рішення з питання № 9 проекту порядку денного:

 • Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк до 30 квітня 2020 року, предметом яких може бути в тому числі, але не виключно, послуги страхування та перестрахування, розміщення коштів страхових резервів, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, угоди з нерухомістю, гранична сукупна вартість яких не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Надати повноваження щодо укладання таких значних правочинів, з правом передоручення голові виконавчого органу Товариства на строк з «30» квітня 2019 року по «30» квітня 2020 року включно.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показників Період
звітний 2018 попередній 2017
Усього активів 32013 32013
Основні засоби 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 13835 13835
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 3 3
Грошові кошти та їх еквіваленти 921 921
Нерозподілений прибуток -203 -203
Власний капітал 31149 31149
Статутний капітал 30000 30000
Довгострокові зобов’язання 825 825
Поточні зобов’язання 39 39
Чистий прибуток (збиток) 105 105
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3000000 3000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (Україна, м. Київ, вулиця Академіка Лебедєва, будинок 1, корпус 7, приміщення 175) у робочі дні з 10.00 до 17.00. Відповідальна особа – Голова Правління Іващенко Анастасія Сергіївна).

В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, крім питань, рішення за якими приймаються шляхом кумулятивного голосування:  http://d-life.com.ua/.

Нагадуємо, що відповідно до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних  зборів  акціонерного товариства, а також щодо  нових  кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до  дати  проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Акціонери можуть  надати свої пропозиції щодо порядку денного в письмовому вигляді за адресою: м. Київ, вулиця Академіка Лебедєва, будинок 1, корпус 7, приміщення 175.

(!) Для участі у зборах акціонери повинні представити документ, що посвідчує особу; представники акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, документ, що посвідчує особу.

Повідомляємо, що відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Телефон для довідок: (044) 275 06 40.

 

         Наглядова рада Товариства